Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Rychlé odkazy: Seznam uchazečů (dětí) přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 | Pokyny k organizaci zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 | Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 | Desatero pro rodiče

Seznam uchazečů (dětí) přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání je zveřejněn na vstupních dveřích budovy školy a na webových stránkách základní školy www.zsdrevnicka.cz. nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 15.04.2020 do 15.05.2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.

SEZNAM UCHAZEČŮ (DĚTÍ) PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2020/2021 můžete zhlédnout - zde.   

DODATEČNÝ SEZNAM UCHAZEČŮ (DĚTÍ) PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2020/2021 můžete zhlédnout - zde

Pokyny k organizaci zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče budoucích žáků,

jak již jistě víte letošní zápis bude bez dětí a v termínu, který byl předem avizován (3. 4. 2020).

Daná situace však vyžaduje i další nestandardní opatření. Prosíme proto, abyste v souladu s pokynem ministerstva školství upřednostnili (pokud je to možné) podání podepsané přihlášky k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem). Je pravděpodobné, že většina z Vás tyto prostředky k dispozici nemá, proto bude ve škole 3. 4. od 13.00 do 18.00 hod vytvořeno pracoviště, kde budete moci odevzdat podepsanou přihlášku osobně. Jestliže nemáte možnost dítě doma zaregistrovat a přinést si vytištěnou a podepsanou přihlášku, bude s Vámi registrace provedena přímo ve škole.

Další podrobnosti najdete v tiskové zprávě, kterou k této problematice vydal zlínský magistrát.

V případě nejasností (zejména v souvislosti s odkladem školní docházky) pište na školní e-mail sekretariat@zsdrevnicka.cz nebo volejte na číslo 734821709. Všechny dotazy rádi zodpovíme.   

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

 

se uskuteční 

v pátek 5. dubna 2019 od 13 do 18 hodin.

K zápisu se dostaví děti, které do 31.8.2019 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl vloni odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

U zápisu k plnění povinné školní docházky (5.4.2019) je nutné předložit:

 • rodný list dítěte
 • platný občanský průkaz zákonných zástupců
 • Žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci
 • u dětí přicházejících po odkladu povinné školní docházky Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky z minulého školního roku (pokud rozhodla o odkladu jiná škola)
 • u dětí mladších 6 let doporučení PPP (u dětí narozených od září do prosince) nebo doporučení PPP a dětského lékaře (u dětí narozených od ledna do června)  

K odkladu povinné školní docházky na zápisu do I. tříd (5.4.2019) je nutné předložit:

 • Žádost o odklad podepsanou zákonnými zástupci
 • Doporučení příslušného školského poradenského zařízení
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

                                                                                                                     

Bližší informace budou uvedeny na plakátech, které budou s předstihem vyvěšeny na dveřích školy a tomto místě.

 

Zápis do 1. tříd bude mít tyto fáze:


1. REGISTRACE DÍTĚTE NA www.zapisdozszlin.cz
V době od 19.3.2019 do 4.4.2019 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID). Následně si zákonní zástupci vyberou základní školu (dále jen ZŠ) a dítě do dané ZŠ online zaregistrují. Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat.

POZOR! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního předání podepsané žádosti v příslušné ZŠ nebude přijímací řízení zahájeno! 

2. REZERVACE K ZÁPISU NA VYBRANÝ ČAS
Pokud zákonnými zástupci vybraná ZŠ nabízí na www.zapisdozszlin.cz rezervační systém, můžete se k zápisu zaregistrovat předem na Vámi vybraný čas v den zápisu 5.4.2019.

3. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali, v době zápisu - pátek 5.4.2019 13 – 18 h (pouze ZŠ Zlín, Kvítková 4338: 8 - 16 h). Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude s nimi provedena registrace s tiskem žádosti o přijetí přímo u zápisu v ZŠ. Po odevzdání žádosti o přijetí proběhne v ZŠ „vlastní“ zápis s dítětem. Zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.

4. ROZHODOVÁNÍ
Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelé jednotlivých ZŠ rozhodnou podle postupu ZŠ při přijímání dětí do 1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte. Postup ZŠ při přijímání je jednotný pro všechny ZŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti. Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu.

5. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy. Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech ZŠ.

Na webových stránkách www.zapisdozszlin.cz budou od 19.3.2019 zveřejněny nápovědy a návody k veškerým krokům online registrace. V případě dotazů a připomínek k online registraci můžete kontaktovat Ing. Petru Holbíkovou na e-mailu info@zapisdozszlin.cz. Seznam základních škol zřizovaných SMZ naleznete na webu www.zlin.eu – Magistrát – Popis činnosti útvarů MMZ – Odbor školství – Základní školy, DDM ASTRA Zlín, Plavecká škola Zlín

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.


Postup při odkladu povinné školní docházky dítěte

 1. Zaregistrujte své dítě na www.zapisdozszlin.cz.
 2. Následně si vyberte základní školu (dále jen ZŠ), kde budete žádat o odklad povinné školní docházky a dítě do dané ZŠ online zaregistrujte.
 3. Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o odklad, kterou lze vytisknout a podepsat.
 4. Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o odklad odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali, v době zápisu - pátek 5.4.2019 13 – 18 h, pouze ZŠ Zlín, Kvítková 4338 8 - 16 h. Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu ve vybrané ZŠ.
 5. Zákonní zástupci budou v ZŠ seznámeni s dalším postupem v řízení o odkladu povinné školní docházky dítěte.

Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání Vašeho dítěte. Dítě, kterému byl udělen odklad školní docházky se musí v dalším roce opět zúčastnit zápisu do 1. třídy!


Školský zákon č. 561/2004 Sb.

 § 36

 Plnění povinnosti školní docházky

 (1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").

 (2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 (5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 (6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

 (7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 (8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

 § 37

Odklad povinné školní docházky

 (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 (2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

 (3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

 (4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku - zde