Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Školní metodik prevence

Standardní činnost školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Na škole pracuje školní metodik prevence. V současnosti tuto funkci vykonává paní učitelka Mgr. Marie Evjáková, e-mail: m.evjakova@zsdrevnicka.cz

Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní Mgr. Petrou Řičánkovou, se školním speciálním pedagogem Mgr. Ivou Hlavicovou a s vedením školy v rámci zajištění prevence rizikového chování žáků.

Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.

Důležité dokumenty:

Preventivní program školy pro školní rok 2020/2021 je k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě u zástupce ředitele školy.

Školní preventivní program proti šikanování pro školní rok 2020/2021.

Krizový plán školy pro školní rok 2020/2021.

Dlouhodobá školní preventivní strategie 2018/2020

Strategie předcházení školní neúspěšnosti 2020/2021

Další informace můžete zhlédnout na níže uvedených odkazech:

Informace pro rodiče:

 

Konzultační hodiny jsou stanoveny na úterý od 14:30 do 16:00 hodin.
(V případě naléhavé potřeby je možné si předem domluvit individuální konzultace.)

 

Zpracovala: Mgr. Marie Evjáková, metodik prevence