Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Rychlé odkazy: MAP II v ORP Zlín | INKLUZE A MY | PROJEKTY (z EU, ostatní) | Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“ Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 | Zapojení do projektu České spořitelny | Multi publikace projektů z ESF | Dynamická inkluze | Spolupráce v rámci projektu  | Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi | KVALITA-INKLUZE-PORADENSTVÍ-ROZVOJ (KIPR) | SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | Projekt Zdraví do škol | Spolupráce se Střední školou hotelovou Zlín, s.r.o. | Spolupráce s Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín | ETICKÁ VÝCHOVA | Vzdělávání bez hranic | Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně | Rodilí mluvčí do škol | Veřejně prospěšné práce | Ovoce a zelenina do škol | Školní mléko

MAP II v ORP Zlín

INKLUZE A MY

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace a názevem "Inkluze a my" s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011452".

 

 Název projektu dle MS2014+:   Inkluze a my
 Registrační číslo projektu dle MS2014+:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011452
 Datum zahájení fyzické realizace projektu:   01.01.2019
 Celková doba realizace projektu:   24 měsíců
 Datum ukončení fyzické realizace projektu:   31.12.2020

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem této aktivity je:

 • Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) – zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP),
 • zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ,
 • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích,
 • rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání,
 • zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků,
 • zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.


Podporovanými aktivitami jsou následující šablony:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi. 

PROJEKTY (z EU, ostatní)

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“ Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Zapojení do projektu České spořitelny

Multi publikace projektů z ESF

 

Dynamická inkluze

Spolupráce v rámci projektu

Od 1.6.2018 je naše škola (jako partnerská škola) zapojena do projektu "Dynamická inkluze" s reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004856 financovaného Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání. Příjemcem je CMC Graduate School of Business o.p.s.

Účelem partnerské školy je zapojení dvou pedagogů, kteří budou provádět tyto činnosti:

 • účast na aktivitě "Dynamická inkluze v centrech kolegiální podpory (povinná aktivita 2),
 • spolupráce v rámci aktivity "Realizace osvětových akcí (volitelná aktivita 4).

Smlouva je uzavřena na dobu trvání projektu do 31.10.2020.

Projekt "Dynamická inkluze" reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004856 je spolufinancován Evropskou unicí.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

 

 

Zapojili jsme se do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.

 

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

 • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
 • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
 • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,
 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
 • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

 

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti.

 

Motivační semináře

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech.

 

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registr. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) je spolufinancován EU. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

www.nidv.cz

KVALITA-INKLUZE-PORADENSTVÍ-ROZVOJ (KIPR)

Individuální systémový projekt Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

 

Ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „NÚV“) je Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace zapojena do projektu KIPR (KVALITA-INKLUZE-PORADENSTVÍ-ROZVOJ).

Předmětem spolupráce je podpora školy při zavádění principů inkluzivního vzdělávání, prostřednictvím posilování kompetencí pedagogických pracovníků školy v oblasti implementace nové legislativy, vyplývající z novely školského zákona č. 82/2015 Sb., zejména pak §16 školského zákona. Podpora školy bude mít charakter personální podpory, metodické podpory, podpory pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství, podpory v zajištění programů DVPP.

Spolupráce s NÚV je sjednána na dobu určitou v délce trvání ode dne 27.3.2017 do 28.2.2019.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Informace o projektu KIPR jsou uvedeny na stránkách NÚV - http://www.nuv.cz/projekty/kipr

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkové organizace o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem Společné vzdělávání“, s reg.č. “CZ.02.3.68/0.0/0.0/16¬_022/0003949“.

 Název projektu dle MS2014+:  Společné vzdělávání
 Registrační číslo projektu dle MS2014+:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003949
 Datum zahájení fyzické realizace projektu:  01.01.2017
 Celková doba realizace projektu:  24 měsíců
 Datum ukončení fyzické realizace projektu:  31.12.2018

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem této aktivity je:

 • Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) – zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP),
 • zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ,
 • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích,
 • rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání,
 • zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků,
 • zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

Podporovanými aktivitami jsou následující šablony:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.

 

Další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT - http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-

Projekt Zdraví do škol

V rámci spolupráce se spolkem "Zdraví do škol, z.s." při rozvoji vzdělávání, výuky a osvěte zdravého životního stylu jsou žákům zajišťovány prostřednictvím lektorů spolku výukové programy věnované Projektu Zdraví do škol.
Jedná se o program "Putování Zdravíkem", který je rozdělen do 6 bloků a probíhá ve dvou třídách, a to ve třídě 1. A a 1. B v termínu od 6.3.2017 do 30.6.2017.

Cílem Zdraví do škol (nezisková organizace) je zábavně uvádět do praxe zásady životního stylu pro budoucí zdraví dětí i dospělých. Máme Zdravouše, Zdravěnku a dědu Ručičku, kteří žijí v kouzelném městečku. Zdravíkov se jmenuje, Pestrost a Pravidelnost vyjadřuje. Toto město každý ve své dlani máme, v 6 blocích se do něj podíváme a kousek Zdravíkova tak prozkoumáme.

Fotografie můžete zhlédnout - zde.

Spolupráce se Střední školou hotelovou Zlín, s.r.o.

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace je zapojená do spolupráce v oblasti vzdělávání se Střední školou hotelovou Zlín, s.r.o. při realizaci projektu v oblasti digitálních technologií a vzdělávání v oblasti IT, který cílí na podporu a rozvoj klíčových kompetencí definovaných Integrovaným regionálním operačním programem.

Cílem vzájemné spolupráce je přizpůsobit vzdělávání v oblasti digitálních technologií potřebám trhu práce, zkvalitnit výuku v uvedené oblasti a společně popularizovat digitální technologie a kompetenci v oblasti digitálních technologií svých žáků a studentů.

Spolupráce je koncipována jako dlouhodobý partnerský vztah - uzavřená na dobu neurčitou, minimálně však na dobu pěti let od finančního ukončení projektu.

Spolupráce s Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace je zapojená do spolupráce s Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín při realizaci projektu „Vybudování přírodovědně-technického a jazykového centra školy“, který cílí na podporu a rozvoj klíčových kompetencí definovaných Integrovaným regionálním operačním programem.

 

Cílem vzájemné spolupráce je:

 • podpora zájmu žáků všech zapojených škol o technické obory a přírodovědné obory a s tím související přesahy na zaměstnavatele v oblasti techniky, cizích jazyků a přírodovědy;
 • zajištění efektivní využívání odborných učeben a vybavení školy za účelem podnícení spolupráce mezi školami a žáky;
 • vyhledávání a práce s talentovanými žáky – středoškolská odborná činnost, organizace odborných soutěží, podpora v soutěžích a olympiádách v přírodovědných a technických předmětech;
 • realizace společných aktivit v rámci IROP projektu – spolupráce při realizaci výstupů projektu týkajících se oblastí společného zájmu v době realizace projektu;
 • realizace společných aktivit v rámci IROP projektu – spolupráce při realizaci výstupů projektu týkajících se oblastí společného zájmu v době udržitelnosti projektu;
 • podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – nabídka odborných konzultací;
 • podpora dalšího vzdělávání žáků – nabídka odborných konzultací;
 • podpora dalšího vzdělávání osob sociálně vyloučených, osob ohrožených sociálním vyloučením, osob se speciálními vzdělávacími potřebami – nabídka odborných konzultací;
 • rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a laboratoří a nových informačních a komunikačních technologií a softwaru určených pro technickou práci a laboratorní cvičení;
 • efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky;
 • využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání;
 • zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně jejich posílení pro trh práce.

Spolupráce je koncipována jako dlouhodobý partnerský vztah - uzavřená na dobu neurčitou, minimálně však na dobu pěti let od finančního ukončení projektu.

ETICKÁ VÝCHOVA

Ve školním roce 2015/2016 se naše škola zapojila do projektu na rozvojový program na Podporu implementace Etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016.

V rámci rozvojového programu MŠMT Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016, č. j. MSMT-24367/2015-1, a v návaznosti na Rozhodnutí č. MSMT-6895-13/2016-3 nám byly přiděleny finanční prostředky od Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu.

Projekt etické výchovy má za cíl podpořit DVPP k profesionalizaci výchovného stylu učitelů a stojí na čtyřech navzájem propojených aktivitách:

 1. 36hodinové DVPP pro část pedagogického sboru.
 2. Realizace projektového dne pro část tříd.
 3. Inovace ŠVP.
 4. Nákup odborné literatury a učebnic etické výchovy a kancelářských potřeb.

Cíle etické výchovy jsou:

 • Posílení výchovného stylu, jako významného prvku Etv, v práci učitelů - prostřednictvím DVPP.
 • Zesílení vzdělávacích a osobnostních kompetencí učitelů - prostřednictvím projektového dne a DVPP.
 • Zlepšení sociálního klimatu na škole - prostřednictvím projektového dne a DVPP.
 • Zvětšení učitelské databáze aktivit k EtV- prostřednictvím DVPP, nově pořízené literatury a učebnic i prostřednictvím projektového dne.

Výstupy z projektového dne:

1. stupeň:

2. stupeň:

Fotografie z projektového dne můžete zhlédnout - zde.

Vzdělávání bez hranic

Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace je Partnerem projektu „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“ CZ.1.07/1.3.00/51.0009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.

Rodilí mluvčí do škol

Veřejně prospěšné práce

Ovoce a zelenina do škol

Školní mléko