Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Rychlé odkazy: SRPŠ | Transparenční účet spolku

SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Zlín – Dřevnická 1790, dále jenom SRPŠ, je spolek všech rodičů, jejichž děti jsou žáky školy Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace. Všichni tito členové se mohou podílet na rozhodování SRPŠ při členských schůzích.

Hlavním posláním Spolku je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny a školy a účinná a dobrovolná pomoc škole při plnění jeho poslání, rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi zákonnými zástupci a představiteli Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace.

 

Organizační strukturu Spolku tvoří:

 • statutární orgán: Předseda Spolku – Richard Dyják,
 • nejvyšší orgán: Členská schůze – všichni rodiče žáků Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace
 • výkonný orgán: Výbor – zvolení třídní zástupci.

Účetní a pokladník Spolku je Ing. Eva Suchánková, e-mail: esuchankova@seznam.cz

 

Základní zdroje příjmu jsou členské příspěvky od rodičů. Dalšími příjmy mohou být dobrovolné dary a výtěžky z akcí např. sběr papíru nebo sběr kaštanů.

Takto získané prostředky jsou použity ve prospěch žáků ze Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace, zejména k rozvoji mimoškolní činnosti žáků a zajištění různých akcí.

Každá třída má svého zvoleného třídního zástupce – člena Výboru. Tito zástupci tvoří dohromady výkonný orgán, tj. Výbor SRPŠ. Jejich úkolem je zejména komunikace mezi rodiči, popř. vedením školy a v neposlední řadě účast na zasedání členů Výboru SRPŠ. Na Členské schůzi však má každý člen SRPŠ stejné hlasovací právo nehledě na členství ve Výboru třídních zástupců.

 

Výbor SRPŠ pro školní rok 20178/2019 je složen z níže uvedených třídních zástupců, kteří byli zvoleni na třídních schůzkách dne 20.9.2018:

 • 1. A – Petra Chytilová
 • 1. B – Jaroslav Mikerásek
 • 2. A – Břetislav Sklenář
 • 2. B – Eva Suchánková
 • 3. A – Martina Baďurová
 • 3. B – Jaroslav Kolařík
 • 4. A – Blanka Šiková
 • 4. B – Jitka Římanová
 • 5. A – Lukáš Tichý
 • 5. B – Radek Hlavička
 • 6. A – Martina Přikrylová
 • 6. B – Andrea Březinová
 • 7. A - Radek Hustý
 • 8. A – bez člena
 • 8. B - Pavel Paulík
 • 9. A – Martin Rafaj

 

Členský roční příspěvek je stanoven na 300,- Kč na žáka, (pokud je ve škole více sourozenců, tak druhý sourozenec platí 200,- Kč, třetí sourozenec pak 100,- Kč).

O nakládání s penězi Spolku rozhoduje Členská schůze, popř. Výbor SRPŠ.

Z příspěvků SRPŠ jsou především hrazeny spotřební pomůcky a materiál do VV + PČ, odměny pro žáky, ceny do soutěží, příspěvek na vstupné do divadla, na koncert, exkurze, výukové programy EVVO a dále pomůcky na vánoční a velikonoční dílnu pro rodiče a další.

 

Fakturační údaje Spolku:

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Zlín – Dřevnická 1790

Dřevnická 1790

760 01 Zlín

IČ: 463 07 800

(není plátcem DPH)

 

Stanovy, zápisy z porad, schválené požadavky na čerpání finančních prostředků ze SRPŠ pro daný aktuální školní rok jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři školy.

Šanon s účetními doklady je k nahlédnutí po předchozí domluvě s Ing. Evou Suchánkovou, e-mail: esuchankova@seznam.cz

Transparenční účet spolku

Účet spolku založený u Fio banky je transparentní, můžete tak sledovat pohyby na tomto transparentním účtu:

2701442716/2010