Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Informace ŠSPG

Školní speciální pedagog působí na ZŠ Zlín, Dřevnická 1790 760 05 Zlín ve školním roce 2016/2017 v rámci „Rozvojového programu na podporu školních speciálních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků-specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016“.

Veškeré prováděné činnosti školního speciálního pedagoga jsou v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. (Náplní své práce rovněž zajišťuje úkoly stanovené vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).

Důraz je kladen zejména na standardní činnosti, konzultační, poradenskou a intervenční práci, která obsahuje:

 • dlouhodobou krátkodobou individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační, stimulační činnosti
 • intervenční metodickou podporu a pomoc pedagogům při vytváření podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo těch, u kterých hrozí riziko vzniku speciálně vzdělávacích potřeb a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče (v I. stupni – Plán pedagogické podpory)
 • včasnou diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáka v rámci stanovení I. stupně podpůrných opatření pro navazující intervence ve školním prostředí, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení,(shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní)
 • prevenci školní neúspěšnosti a vytváření předpokladů pro její snižování
 • včasnou intervenci při aktuálních vzdělávacích problémech u jednotlivých žáků a jejich postavení v rámci třídního kolektivu
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření u žáků a realizace úprav
 • metodickou pomoc při vypracování a realizaci IVP
 • pomoc pedagogům a vedení školy s vyhodnocením získaných dat o potřebě podpůrných opatření u žáků
 • depistáž, diagnostiku a nápravu poruch v oblasti logopedických vad, vývoje a porozumění řeči, nácviku sociálních dovedností, poruch učení a chování – reedukační a intervenční činnosti v prostředí školy
 • speciálně pedagogická diagnostika při výchovných problémech (etopedická), stanovení intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni, dle potřeb a možností
 • vyhodnocení získaných dat o potřebě podpůrných opatření u žáků pro potřeby KÚ,NÚV, MŠMT
 • výkon odborných činností orientovaných na žáky, rodiče a pedagogy (pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů)
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • aktivní podíl na komunikaci a zabezpečení vzdělávacích potřeb žáků v systému spolupráce KPPP, SPC,OSPOD v rámci regionu
 • individuální konzultace pro zákonné zástupce, zajištění průběžné komunikace a kontaktů se zákonnými zástupci žáků
 • speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

Ostatní úkoly pro školní rok 2016/2017:

 • trvalé zvyšování odbornosti ŠSPg účastí ve vzdělávacích programech v rámci DVPP zaměřených na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s potřebou podpůrných opatření
 • ve spolupráci s vedením školy koordinace práce a metodické vedení asistentů pedagoga
 • trvalá podpora a metodická pomoc třídním učitelům, všem ostatním pedagogům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s rizikem vzniku těchto potřeb
 • úzká kooperace s vedením školy a ostatními členy poradenského pracoviště zajišťující poradenské služby (VP, MP)
 • pokračovat v zkvalitnění oblasti primární prevence sociálně nežádoucích jevů – docílit vyšší úrovně sociálního klimatu školy
 • aktivně se podílet na tvorbě ŠVP v oblasti zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zpracováním postupů realizace v rámci jednotlivých stupňů podpůrných opatření, aplikovat speciálně pedagogické aspekty vzdělávání do ŠVP

Zpracovala: Mgr. Bc. Věra Kreuzziegerová, školní speciální pedagog

2016-07-25