Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Rychlé odkazy: ŠKOLNÍ DRUŽINA  | Informace o školní družině

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kontakty do školní družiny:

 • Mobil: 731 417 847
 • Tel.: 577 210 204

Provoz ŠD:

 • ráno 6,00 – 7, 40hodin
 • odpoledne 11,40 – 17,00hodin

Ve školním roce 2019/2020 má školní družina 5 oddělení.

S dětmi ve školní družině pracují:

 1. oddělení – Magdalena Böhmová, vychovatelka
 2. oddělení – Irena Žáčková, vedoucí vychovatelka
 3. oddělení – Milena Váňová, vychovatelka
 4. oddělení – Kristýna Vávrová, vychovatelka
 5. oddělení – Lenka Bílková, vychovatelka

Rozdělení tříd do jednotlivých oddělení:

 1. oddělení – 2.B, 3.B
 2. oddělení – 2.A, 3.A
 3. oddělení – 1.B, 3.B
 4. oddělení – 1.A, 3.A
 5. oddělení – 4.A, 4.B

Žáci 3.A, 3.B jsou rozděleni do 1. - 4. oddělení. Potřebné  informace dostanou tito žáci od třídní učitelky v pondělí 2.9.2019.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání „S míčem a pastelkou“.
Jsme součástí školy, proto se zapojujeme i do společných akcí a projektů školy.

Režim dne vychází z požadavků psychohygieny

RANNÍ PROGRAM - klidné a relaxační činnosti (stolní hry, puzzle, konstruktivní stavebnice, individuální kreslení a omalovánky, prohlížení a četba dětských časopisů, spontánní hry, poslech, sledování dokumentů o přírodě, práce na PC).

PO OBĚDĚ - odpočinek a četba na pokračování, dále pak dle možností a zájmu dětí individuální a skupinová zájmová činnost výtvarná, rukodělná, hudební a pohybová, dramatická, společenská.

ODPOLEDNÍ ČINNOST - pohybová aktivita dle možnosti denně venku (sportovní areál školy, plocha za školní jídelnou), spontánní hry, relaxace a příprava na vyučování (formou soutěží, didaktických, vědomostních a logických her, stolních a společenských her, práce PC), zájmové kroužky, odpočinkové činnosti.

Informace o školní družině

1. Školní družina je v provozu denně od 6, 00 do 17, 00 hodin. V době hlavních a vedlejších prázdnin je činnost školní družiny přerušena.

2. Do školní družiny přijímáme žáky 1. – 4. tříd, a to od nejmladších žáků po nejstarší, do naplnění kapacity školní družiny.

3. Přihláška (zápisní lístek) do ŠD musí být vyplněna z obou stran tj. časy odchodů žáka ze školní družiny a osoby, které mohou žáka vyzvedávat.

4. Za ŠD se vybírá jednotný poplatek ve výši 130,- Kč za měsíc a to vždy jednorázově za celé pololetí:
září – leden 650,- Kč
únor – červen 650,- Kč
O výběru poplatku budete vždy předem písemně informováni.

5. ŠD má svoji šatnu pro 1. a 2. třídy, kde si ráno děti odkládají své věci. Je nutné, aby měly děti všechny své věci označeny jménem a oblečení opatřete poutky na pověšení.

6. Stravování – platbu stravného, objednávání a rušení obědů zajišťují dítěti rodiče a tyto záležitosti řeší s vedoucí školní jídelny paní Dynkovou. Telefon do ŠJ 577 271 379.

7. Budete-li požadovat odchod dítěte z ŠD jinak než je uvedeno v zápisním lístku ŠD, sdělte tuto skutečnost písemně formou propustky ze školní družiny, která je k dispozici na stránkách školy nebo u vychovatelky. Jinak nebude dítě z družiny propuštěno. Telefon nelze použít místo písemné omluvenky. Telefon do ŠD 731 417 847

8. Vstup do školní družiny je bočním vchodem vedle školní jídelny, kde jsou umístěny zvonky s čísly oddělení, třídou a jménem vychovatelky. Rodiče nevstupují do učeben ŠD ani do šatny, na své děti čekají v prostoru tomu určenému – ve vestibulu bočního vchodu.

9. V rámci školní družiny nabízíme zájmové kroužky, které probíhají za provozu školní družiny v čase od 15 do 16 hodin. Aktuální nabídku kroužků najdete na informační nástěnce u vchodu do ŠD.

10. V zápisovém lístku zákonný zástupce potvrdí svým podpisem, že se seznámil s Vnitřním řádem školní družiny č.j. ZŠD/342/2016 a směrnicí o Úplatě ve školní družině č.j. ZŠD/0407/2012.