Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Rychlé odkazy: Otevřená škola v pohybu | Aktivní škola - Proškoly.cz

Otevřená škola v pohybu

 JJsJsme otevřenou školou spojující učitele, žáky, rodiče i veřejnost podporující všestranný rozvoj osobnosti s rozvíjením individuálního talentu, teorií s praxí, přírodní zákony s technikou, uznávané mravní hodnosty s demokratickými občanskými postoji, zdravý způsob života s kulturním a estetickým vnímáním ...

  

Kromě hlavní náplně – tedy poskytování základů všeobecného vzdělání a utváření klíčových kompetencí – poskytujeme žákům zdravé, bezpečné a příjemné prostředí, výuku anglického jazyka již od první třídy, rozšířenou výuku matematiky na druhém stupni, řadu sportovních a zájmových kroužků, přizpůsobené vzdělávací podmínky pro žáky nadané i zdravotně nebo sociálně znevýhodněné, kvalitní kariérové poradenství, začlenění environmentální výchovy do výuky, systematickou primární prevenci sociálně patologických jevů, pestrou nabídku výchovně vzdělávacích akcí (lyžařský kurz, školu v přírodě, exkurze, besedy, divadlo, koncerty atd.), ve spolupráci s SKB Zlín výuku basketbalu.

Ve škole pracuje speciální pedagog, který poskytuje kvalitní metodický servis žákům i rodičům, vyrovnávací a podpůrné služby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, metodicky připravuje a zpracovává individuální výchovné a vzdělávací plány a úzce spolupracuje s ostatními poradenskými zařízeními. Zajišťuje také logopedickou péči žákům s komunikačními obtížemi a vadou výslovnosti. Žáci s odlehlejších lokalit jsou do školy i ze školy dopravováni školním autobusem.

Ve spolupráci s výživovou poradkyní poskytujeme i dietní stravování. Jednou z nesporných výhod školy je její poloha v klidové zóně a komplex venkovních i vnitřních sportovišť.

Školní družina je v provozu od 06:00 do 17:00 hodin.

 

Spádový obvod školy:

Anenská, Bařinka, Boněcko I-II, Broučkova, Březová, Bylinná, Cecilka, Červánková, Díly III-IV, Dlužkova, Dobromyslová, Dolní dědina, Drahy, Dřevnická, Dubovina, Duhová, Horní dědina, Horní, Hvězdná, Hvozdenská, Chrástka, Dukelská, Jitrocelová, K Jaroslavicím, Ke Koňáku, Kosov I, Kosov II, Kosov III, Kúsek, Legera, Lísková, Lnářská, Losky, M. Knesla, Mařinková, Měsíční, Mezní, Michalova, Na Gruntech, Na Louce, Na Vrše, Nad Pramenem, Náhorní, Návrší, Nebeská, Novinová, Obeciny, Obeciny I—XIX, Pampelišková, Pančava, Pasekářská, Pasíčka, Pekárenská, Peroutkovo nábřeží, Plicníková, Pod Boněckem, Pod Dubovinou, Pod Jurým, Pod Kopcem, Pod Mlýnem, Pod Tvrzí, Podbělová, Podvesná VI-XVII, Pražanka, Prudká, Průkop, Příční (východní strana), Přílucká, Přístav, Ronzovy Paseky, Rovinka, Rozhledy, Řepíková, Sádek, Slínová, Smrková, Spojová, Staromlýnská, Svažitá, Šefranice, Šípková, Štefánikova (v úseku od křižovatky s ulicemi Díly VI a Příční po křižovatku s ulicí K Jaroslavicím), Tínová, třída Tomáše Bati (severní strana v úseku od křižovatky s ulicí Díly III po křižovatku s ulicí Díly VI), Tvrz, U Gemini, U Lesa, U Potoka, U Tescomy, U Tvrze, Újezdy, Úzká, V Dolině, Ve Svahu I, Ve Svahu II, Věžové domy, Vizovická, Vrbová, Za Kapličkou, Zádědina, Záhoří, Zahrady, Zborovská, Zdúrna, Žabárna, Želechovická

 

A budoucnost školy? Otevřená škola v pohybu – to je motto, které zaručuje dětem i jejich rodičům kvalitní znalosti, přátelský přístup i zdravého ducha ve zdravém těle. A to je asi to nejlepší, co vás může potkat…

Aktivní škola - Proškoly.czprojekt pro podporu žáků

Naše základní škola je každoročně zapojená do projektu aktivní škola Proškoly.cz.

Webový server www.proskoly.cz je určen pro podporu žáků základních a středních škol.

Portál Proškoly.cz nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče.

Každý žák obdržel přístupové údaje, tj. jméno a heslo do aplikace www.proskoly.cz, které opravňují k využívání celé aplikace z pohodlí domova po dobu registračního období (viz výše).

V rámci objednané licence naší základní školou, může každý žák, rodič, popř. kamarád žáka využívat všechny níže uvedené moduly:

 • Testy dětských schopností
 • Paměťové testy
 • Testy pro nejmenší
 • Test volby povolání
 • Angličtina pro nejmenší
 • Čtenářská gramotnost
 • Sociometrie
 • Kvízy

Všechny testy jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v prostředí www.proskoly.cz a výsledek byl vyhodnocen ihned po ukončení testu. Odpadá tak komplikovaná a nákladná příprava testů v papírové formě a zdlouhavé vyhodnocování výsledků. Testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu (ze školy, z družiny, z domova, atd.)

Projekt je zcela unikátní v několika bodech:

 • grafické výstupy výsledků, možnost tisku, odeslání e-mailem, archivace
 • možnost bezplatného opakování testů
 • možnost paralelního vypracování testu volby povolání rodičem, učitelem a kamarádem žáka – jedinečná možnost dozvědět se, jak žáka vidí jeho nejbližší
 • školní licence pro neomezený počet žáků
 • testy jsou žákům dostupné kdykoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu, není nutné je vypracovávat při vyučování
 • okamžité on-line vyhodnocení testů – ihned po testování možné výsledek konzultovat s učitelem, výchovným poradcem či rodičem

Informace pro rodiče zde.